For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Kapitánske kurzy (skúšky) na Slovensku

Kapitánske kurzy (skúšky) na Slovensku


Aké kapitánske kurzy sa u nás robia? 

Aký je medzi nimi rozdiel a aký kapitánsky kurz potrebujem?

Koľko stoja kapitánske skúšky? 

 

V prvom rade je potrebné si položiť otázku či sa chcete plaviť po vnútrozemských vodných cestách (sladká voda), alebo po mori (slaná voda).

 

U nás je proces získania kapitánskych skúšok – veliteľ námorného rekreačného plavidla kat. A,B,C pod dozorom Námorného úradu SR, ktorý je súčasťou Ministerstva dopravy SR. Pre získanie kapitánskeho osvedčenia – Veliteľ námorného rekreačného plavidla musíš absolvovať tzv. Kvalifikačný kurz, úspešne zložiť skúšky a splniť legislatívne požiadavky. Proces získania osvedčenia Vodca malého plavidla kat. A, B, C, zase spadá pod Dopravný úrad SR, ktorý v konečnom dôsledku spadá tiež pod Ministerstvo dopravy SR.

 

V zahraničí požiadavky na získanie kapitánskych skúšok môžu byť rôznorodé v závislosti od krajiny a typu plavidla. Všeobecne platí, že musíš mať odborné vedomosti o navigácii, bezpečnosti na mori, pravidlách plavby a ďalších súvisiacich témach. V niektorých krajinách môže byť potrebné absolvovať špeciálne kurzy alebo mať určité skúsenosti s námornou plavbou predtým, než sa môžeš uchádzať o kapitánske skúšky.

 

Ak sa zaujímaš o konkrétne požiadavky v danej krajine, odporúčam kontaktovať miestne príslušné úrady alebo organizácie, ktoré sa zaoberajú vydávaním kapitánskych skúšok pre plavidlá. Tam by ti mali poskytnúť podrobnejšie informácie o procese a požiadavkách. Pre získanie potrebných informácii môžeš kontaktovať firmu Nautitech s.r.o., ktorá sa danou problematikou zaoberá už viac ako 15 rokov. 

 

Kapitánske skúšky na Slovensku a v zahraničí:

Námorná plavba, hoci rekreačná je oblasťou, ktorá vyžaduje vysokú úroveň odbornosti a zodpovednosti. Pre ľudí,či už túžiacich po kariére na mori, alebo len vyžiie z pohľadu rekreačnj plavby je dôležité chápať a mať prehľad o rôznych typoch kapitánskych skúšok. V tomto článku sa pozrieme na kapitánske skúšky požadované na Slovensku a porovnáme ich s medzinárodnými normami.

 

1. Skúška na vodcu malého plavidla A, B, C – vnútrozemská plavba:

Táto skúška je povinná pre osoby, ktoré chcú viesť malé plavidlo na vnútrozemských vodách, či už na Slovensku, alebo v rámci Európy. Zameriava sa na základné znalosti z prevádzky, bezpečnosti na vode a príslušných právnych predpisov.

 

2. Kapitánske skúšky kat. A, B, C – námorná plavba:

Tieto skúšky sú určené pre námorníkov s rôznym stupňom skúseností a zručností. Kategória A je najvyšší stupeň a umožňuje viesť rekreačné plavidlá neobmedzene – neobmedzená oceánska plavba, kat. B – Morská plavba (do 200Nm)  a napokon kat. C – Pobrežná plavba ( do 12 Nm od pobrežia)

 

Kapitánske skúšky v zahraničí:

1. Chorvátske kapitánske skúšky:

Pre námorníkov túžiacich po plavbe v chorvátskych vodách postačia Chorvátske kapitánske skúšky. Zahŕňajú ústnu skúšku v trvaní 5-10 min.Z navigácie, bezpečnosti na mori a právnych predpisov.

 

 2. Typy kapitánskych skúšok ICC:

Medzinárodná kapitánska licencia (ICC) je dokumentom vnútrozemskú plavbu, ale uznávajú ho v Chorvátsku i pre námornú pobrežnú plavbu. Ostatné prímorské krajiny, kam sa chodí plaviť v rámci Stredozemného mora, ho však neuznávajú. Kandidáti musia absolvovať teoretické a praktické skúšky zamerané na navigáciu, bezpečnosť a právne predpisy.

 

Vnútrozemská plavba:

Cesta k získaniu povolenia na vodcu malého plavidla na Slovensku

Vedenie malého plavidla po slovenských vodách je nielen zábavné, ale aj zodpovedné. Pre tých, ktorí túžia po dobrodružstve na vode, je však dôležité mať správne osvedčenie. Na Slovensku je to osvedčenie na vedenie malého plavidla, ktoré vyžaduje určité kroky a skúšky.

 

Čo je to vlastne vodcovstvo malého plavidla?

Vedenie malého plavidla zahŕňa riadenie rôznych typov plavidiel, ako sú motorové člny, plachetnice, vodné skútre a podobne. Je dôležité si uvedomiť, že aj keď môže vyzerať jednoducho, vedenie malého plavidla vyžaduje znalosť pravidiel plavby, bezpečnostných opatrení a navigácie.

 

Proces získania povolenia

Pre získanie osvedčenia na vedenie malého plavidla na Slovensku je potrebné absolvovať kurz a úspešne absolvovať skúšky. Kurz zahŕňa teoretickú a praktickú časť, kde sa účastníci učia o pravidlách plavby, bezpečnostných opatreniach, prvej pomoci a ďalších súvisiacich témach.

 

Teoretická časť skúšok

Teoretická časť skúšok zahŕňa testovanie znalostí z CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, právnych predpisov, plavebného zemepisu, Plavebnej náuky, … Účastníci musia preukázať schopnosť riadiť plavidlo v súlade s platnými predpismi a zabezpečiť bezpečnosť všetkých osôb na palube.

 

Praktická časť skúšok

Praktická časť skúšok sa zameriava na schopnosť účastníka riadiť malé plavidlo v rôznych situáciách. To môže zahŕňať manévrovanie, kotvenie, záchranu topiaceho a podobne. Účastníci musia demonštrovať svoje schopnosti v reálnych podmienkach na vode.

 

Po úspešnom absolvovaní skúšok a získaní povolenia na vedenie malého plavidla môžu jednotlivci legálne viesť plavidlá na európskych vodných cestách. Je však dôležité si uvedomiť, že aj po získaní povolenia je dôležité dodržiavať všetky pravidlá plavby a bezpečnostné opatrenia.

 

Záver:

Získanie povolenia na vedenie malého plavidla na Slovensku je krok k dobrodružstvu na vode, ktorý si vyžaduje určitú snahu a úsilie. Je to však dôležitý krok pre zaistenie bezpečného a zodpovedného vedenia plavidla. S príslušným výcvikom a pochopením pravidiel plavby sa môžu jednotlivci bezpečne a s radosťou venovať vodným športom.

 

Námorná plavba:

Kapitánske skúšky typu A, B, C

Kapitánske skúšky kat. A, B a C sú súčasťou systému skúšok a osvedčení pre námorníkov, ktoré sú legislatívne dané pre rôzne úrovne zodpovednosti a právomocí na lodiach. Tu je stručný prehľad:

 

Kapitánske skúšky typu A:

– Kapitánske skúšky typu A sú najvyšším stupňom osvedčenia pre plavbu na rekreačnom plavidle na mori.

– Oprávňujú držiteľa viesť rekreačné plavidlo neobmedzene z hľadiska aquatória – neobmedzená oceánska plavba.

– Zahrňujú široké teoretické a praktické znalosti zNavigácie, Námorného práva,  pravidiel plavby, Plavebnej náuky, Meteorológie, …

 

Kapitánske skúšky typu B:

  • Kapitánske skúšky typu B sú nižším stupňom osvedčenia. Držiteľovi kat. B umožňujeviesť námorné rekreačné plavidlo do 200 Nm od pobrežia.
  • Zahrňujú nižší stupeň teoretických znalostí a praktickýchzručnostízNavigácie, Námorného práva, pravidiel plavby, Plavebnej náuky, Meteorológie a námornej angličtiny pre potrebu efektívne sa dorozumieť.

 

Kapitánske skúšky typu C:

  • Kapitánske skúšky typu C sú určené pre plavbu do 12 Nm od pobrežia.
  • Požaduje sa najnižší stupeň znalostí a skúseností z pomedzi spomínaných kategórií a to v nasledovných oblastiach: Navigácie, Námornéh práva, Plavebnej náuky, Meteorológie, námornej angličtiny i zdravovedy.

 

Rozdiel medzi týmito typmi skúšok spočíva v ich rozsahu, zameraní a úrovni zodpovednosti, ktorú oprávňujú držiteľa vykonávať. Každý typ skúšok má svoje vlastné požiadavky na vzdelanie, skúsenosti a úroveň odborných znalostí.

 

Aké to Chorvátske kapitánske skúšky?

Chorvátske kapitánske skúšky predstavujú kľúčový krok pre námorníkov túžiacich získať kapitánsku licenciu a vykročiť na cestu k riadeniu lodí v chorvátskych vodách. Tieto skúšky sa riadia stanovenými pravidlami a požiadavkami, ktoré zabezpečujú, že kapitáni majú potrebné znalosti a zručnosti na zodpovedné riadenie plavidla.

 

Obsah skúšok:

1. Námorná navigácia:

Jedným z hlavných aspektov skúšok je zvládnutie námornej navigácie. To zahŕňa schopnosť čítať námorné mapy, používať navigačné nástroje a vypočítať polohu plavidla pomocou rôznych metód, ako je napríklad GPS.

 

2. Bezpečnosť na mori:

Bezpečnosť je v námornej doprave nesmierne dôležitá. Skúšky sa preto často zameriavajú na znalosť bezpečnostných predpisov, a správania sa v prípade núdze.

 

3. Právne predpisy:

Kapitáni musia byť oboznámení s námornými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa námornej dopravy. Toto zahŕňa znalosť právnych povinností v prípade nehôd, námornej legislatívy a ďalších relevantných predpisov.

 

4. Technické znalosti:

Okrem teoretických znalostí je dôležité, aby kapitáni rozumeli technickým aspektom ich plavidla. Skúšky môžu zahŕňať aj testy týkajúce sa údržby, prevádzky a opráv plavidiel.

 

ver:

Chorvátske kapitánske skúšky sú dôležitým krokom pre “moreplavcov” s najnižšími skúsenosťami a znalosťami. Tomu zodpovedá i daná skúška a s čím súvisí i fakt, že dané osvedčenie hneď susedné štáty ako napr. Taliansko, neuznávajú. Dané osvedčenie si robia ľudia, ktorí neplánujú vyplávať na more mimo chorvátskych vôd. Často krát sa im však dané miesto stane malým a následne musia absolvovať Slovenský kapitánsky kurz, aby získali slovenské osvedčenia a mohli tak vyplávať napr. Aj do spomínaného Talianska, či Grécka.

 

Aký je to typ kapitánskych skúšok ICC?

Medzinárodná kapitánska licencia (ICC) je dokumentom pre námorníkov plánujúcich riadiť plavidlo v Chorvátskych morských vodách ale i vo vnútrozemí v niektorých krajinách EÚ. Táto licencia potvrdzuje, že držiteľ má potrebné zručnosti a znalosti na bezpečné a zodpovedné riadenie lode. Ak chcete získať ICC, musíte absolvovať tento typ kapitánskych skúšok a splniť požiadavky. Je to vlastne obdoba Vyššie spomenutých chorvátskych kapitánskych skúšok.

 

Kapitánske skúšky typu ICC:

1. Teoretické skúšky:

Teoretická časť skúšok sa zameriava na znalosti z oblastí ako námorná navigácia, pravidlá cestnej plavby, meteorológia, navigačné prístroje a bezpečnostné predpisy. Kandidáti musia demonštrovať schopnosť aplikovať tieto znalosti v rôznych situáciách na mori.

 

2. Praktické skúšky:

Praktická časť skúšok sa zaoberá skúsenosťami a schopnosťami riadiť plavidlo v rôznych podmienkach. To môže zahŕňať ovládanie plavidla vo vetre, prúdových podmienkach a pri iných nebezpečných situáciách. Kandidáti musia tiež demonštrovať schopnosť riadiť posádku a vykonávať bezpečnostné opatrenia.

 

Požiadavky na získanie ICC:

Vek:

Kandidáti musia dosiahnuť minimálny vek stanovený príslušnými námornými autoritami.

 

Zdravotný stav:

Kandidáti musia splniť zdravotné požiadavky určené pre držiteľov námorných licencií.

 

Prax na mori:

Niektoré námorné autority vyžadujú určitý počet naplávaných námorných míľ (Nm).

 

Proces získavania ICC:

Štúdium:

Kandidáti sa zúčastňujú kurzov prípravy na ICC, kde sa učia teoretické a praktické aspekty námornej navigácie a bezpečnosti na mori.

 

Prax:

Po absolvovaní kurzov musia kandidáti nadobudnúť skúsenosti v riadení plavidla na mori.

 

Skúšky:

Po splnení požiadaviek kandidáti podstupujú teoretické a praktické skúšky, ktoré ak úspešne absolvujú, im umožnia získať ICC.

 

ver:

ICC jedokumentom pre námorníkov plánujúcich riadiť plavidlo na mori napr. v Chorvátsku, ale i vo vnútrozemí v niektorých krajinách EÚ . Získanie tejto licencie si vyžaduje absolvovanie určitých typov kapitánskych skúšok a splnenie požiadaviek na znalosti, skúsenosti a schopnosti.

 

Rozdiel medzi skúškami:

Rozdiely medzi jednotlivými typmi skúšok spočívajú v ich rozsahu, požiadavkách a právnych platnostiach. Napríklad skúška na vodcu malého plavidla sa zaoberá špecifickými požiadavkami pre plavbu po vnútrozemských vodách, zatiaľ čo Kapitánske skúšky kat. A, B, C sú určené pre riadenie rekreačných plavidiel na mori.

 

Dĺžka a cena skúšok sa líšia v závislosti od typu skúšky a konkrétnej krajiny. Skúšky sa zvyčajne konajú v poverených školiacich strediskách, alebo iných akreditovaných inštitúciách pod dohľadom skúsených inštruktorov.

 

Pre ľudí hľadajúcich seriózny prístup, efektívnosť a profesionalitu, je tu žilinská spoločnosť  NautiTech, s.r.o. – nautitech.sk, ktorá poskytuje odborné školenie a prípravu pre získanie osvedčenia pre vnútrozemskú plavbu – Vodca malého plavidla kat. A,B,C, a Kapitánskeho osvedčenia – Veliteľ námorného rekreačného plavidla kat. A, B, C. Spoločnosť NauTitech poskytuje uvedené školenia už viac ako 15 rokov a bude i Vašim spoľahlivým partnerom pre získanie Vami požadovaného osvedčenia, či už na “sladkú”, či “slanú” vodu. Ich skúsenosti a odbornosť v danje oblasti námornej a vnútrozemskej plavby zabezpečia, že budete kvalitne pripravení po teoretickej i praktickej stránke a už nič Vám nebude stáť vo Vašej ceste, vyplávať a samozrejme sa i bezpečne vrátiť do prístavu.

 

Kontakt:

Dolný Val 3, 010 01 Žilina

Tel.: +421907 886 887

Mail: info@nautitech.sk

Navštívte aj naše ďalšie webstránky zamerané na:

Vrch